Projekt : Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim

 • Informacje o projekcie

  Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia

   

  Projekt pn.:  „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 04. Kształcenie zawodowe, Działania 04.01. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, został wybrany do dofinansowania Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13.10.2016 r.

  Projekt zakłada w szczególności budowę budynku edukacyjnego, wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Świętopełka w Chojnicach, rozbudowę, przebudowę i dostosowanie pomieszczeń w istniejącym budynku szkolnym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnicach przy ul. Kościerskiej 11 oraz przebudowę pomieszczeń warsztatowych i edukacyjnych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach przy ul. Kościerskiej 11A. W ramach projektu wyposażone zostaną szkoły, m.in. w stosowne pracownie: w Medyczno – Społecznym Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach ul. Świętopełka 3 w Chojnicach – pracownia kształcenia praktycznego dla zawodów: technik masażysta, technik dentystyczny, protetyk słuchu, higienistka stomatologiczna, nowy budynek MSZSP – laboratorium opieki i pielęgnacji, laboratorium masażu i odnowy biologicznej, laboratorium edukacji zdrowotnej i ratownictwa oraz pomieszczenia pomocnicze, CKZiU i ZSP1 – pracownię kształcenia praktycznego dla zawodów technik mechatronik i technik elektronik, pracownię kształcenia praktycznego dla zawodu technik pojazdów samochodowych (CKZiU). W ramach zadania realizowane będzie również kształcenie ustawiczne obejmujące w szczególności zajęcia nastawione na rozwój kompetencji zawodowych, m.in. zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z pracodawcami z zakresu: kwalifikacji świadczenia usług w zakresie masażu; świadczenia usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (na potrzeby branży Zdrowie i srebrna gospodarka), a także m.in. z zakresu: spawania, uprawnienia SEP z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1kV (branża transport, logistyka i motoryzacja).

  Głównym celem projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez rozwój infrastruktury 4 obiektów placówek szkolnictwa zawodowego oraz zakup wyposażenia dla 16 pracowni przedmiotów zawodowych, prowadzący do ukształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom gospodarki i rynku pracy.

  Niniejszy projekt jest projektem zintegrowanym z projektem „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” złożonym w ramach Poddziałania 3.3.1. Projekt jest zgodny również z zakresem przedsięwzięcia strategicznego pn. „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnych rynków pracy” (zgodnie z RPS „Aktywni Pomorzanie).

 • Dokumentacja zgłoszeniowa w projekcie zintegrowanym pt."Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim" -- POBIERZ