Protetyk słuchu – cyfrowy symbol zawodu 321401

Diagnozuje ubytki słuchu pacjenta, dobiera odpowiednie aparaty słuchowe do określonego rodzaju niedosłuchu pacjenta, wykonuje odlewy uszu na podstawie , których ustala odpowiednie wkładki uszne, a także sprawuje opiekę audioprotetyczną nad pacjentami z aparatami słuchowymi.

Osoba wykształcona w zawodzie protetyk słuchu zajmuje się osobami niedosłyszącymi oraz działaniami profilaktycznymi z zakresie ochrony narządu słuchu.

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Protetyk słuchu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

· wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci;

· analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania;

· dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie;

· sprawowania opieki audio protetycznej po doborze aparatów słuchowych;

· wykonywania odlewów protetycznych;

· produkowania wkładki usznej i obudowy aparatu wewnątrzusznego;

· prowadzenia działań profilaktycznych i udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego, specyficznych dla zawodu protetyka słuchu.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie– MED.05. Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu

Przykładowe przedmioty szkolne w zakresie kształcenia w zawodzie: Metody badania słuchu, Fizjopatologia narządu słuchu, Otoplastyka, Pracownia protetyki słuchu.

Przykładowe miejsca pracy

· gabinety protetyki słuchu, pracownie audiometryczne, pracownie otoplastyczne

· pracownie serwisu technicznego sprzętu audioprotetycznego

· przedszkola dla dzieci niedosłyszących

· specjalistyczne oddziały leczenia niedosłuchu

· gabinety i placówki terapeutyczne, przychodnie, kliniki

Technik masażysta– cyfrowy symbol zawodu 325402

Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz niektóre zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także mają zastosowanie w profilaktyce zdrowotnej.

Technik masażysta stanowi średni personel medyczny, wykonuje masaż w: procesie leczenia, sporcie, kosmetyce i profilaktyce. Technik masażysta musi posiadać wiedzę z zakresu teorii masażu, anatomii topograficznej i palpacyjnej oraz znajomość podstaw teoretycznych fizjologii i fizjoterapii. Wykonuje również podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta.

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

· wykonywania masażu w medycynie;

· wykonywania masażu w sporcie;

· wykonywania masażu w kosmetyce i profilaktyce;

· prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie – MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

Przykładowe przedmioty szkolne w zakresie kształcenia w zawodzie: Pracownia masażu, Teoria masażu, Anatomia i fizjologia, Fizjoterapia

Przykładowe miejsca pracy

publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia,

– w klubach sportowych,

– w gabinetach odnowy biologicznej i ośrodkach SPA,

– w sanatoriach,

– w hospicjach i domach opieki,

– szpitalach i przychodniach,

– we własnych gabinetach.

Opiekun medyczny– cyfrowy symbol zawodu 532102

Zadaniem opiekuna medycznego jest pomoc osobom chorym i niesamodzielnym przy wykonywaniu codziennych czynności. Zawód opiekun medyczny przygotowuje absolwentów do pracy z ludźmi chorymi wymagającymi pomocy w wykonywaniu czynności medyczno- pielęgnacyjnych i opiekuńczych.

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,

– świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,

– doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta,

– współpracy z pielęgniarkami i lekarzami,

– wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,

– wykonywania wybranych czynności na rzecz pacjenta dializowanego,

– wykonywania wybranych czynności asystujących przy operacji,

– asystowania pielęgniarce oraz udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie – MED.14. Świadczenie usług medyczno- pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Przykładowe przedmioty szkolne w zakresie kształcenia w zawodzie: Zdrowie publiczne, Wybrane zagadnienia kliniczne, Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną, Pracownia zabiegów higienicznych i opieki, Technika zabiegów medycznych, Podstawy rehabilitacji przyłóżkowej

Przykładowe miejsca pracy

• Szpitale

• Zakłady opiekuńczo – lecznicze

• Środowiska domowe

Opiekunka dziecięca– cyfrowy symbol zawodu 325905

Absolwenci szkoły posiada pełną, nowoczesną wiedzę niezbędną do rozumienia problemów rozwojowych dziecka oraz wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania różnych metod pracy z małymi dziećmi do lat 4. Przygotowanie do pracy z dzieckiem przewlekle chorym, niepełnosprawnym, opóźnionym w rozwoju.

Absolwenci posiadają również gruntowną wiedzę i umiejętności psychologiczno-pedagogiczne które są podstawą pracy w zawodzie.

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Opiekunka dziecięca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: • Dbanie o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci w wieku przedszkolnym w warunkach domowych oraz sprawowanie tymczasowej opieki nad dziećmi opuszczonymi lub pielęgniarskiej nad dzieckiem niepełnosprawnym, chorym, upośledzonym umysłowo • Stymulowanie rozwoju psychicznego dziecka • Prowadzenie zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym • Wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjne dzieciom • Pielęgnowanie i wychowanie dziecka

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Przykładowe przedmioty szkolne w zakresie kształcenia w zawodzie: Wychowanie dziecka, Pielęgnowanie dziecka, Wychowanie artystyczne, Anatomia i fizjologia z elementami patologii.

Przykładowe miejsca pracy

• Żłobki
• Przedszkola
• Domy małego dziecka
• Sanatoria
• Dziecięce oddziały szpitalne
• Placówki opiekuńczo-wychowawcze
• Środowisko domowe dziecka (profesjonalna opiekunka dziecięca)
• W charakterze au-pair w krajach UE
• Interwencyjne placówki opiekuńcze
• Rodzinne domy dziecka
• Pogotowia opiekuńcze
• Domy dziecka

Terapeuta zajęciowy -cyfrowy symbol zawodu 325907

– osoba, która prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa.

Wymagania

Terapeutą zajęciowym może zostać osoba, która ukończyła szkołę policealną j i uzyskała tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego.

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Terapeuta zajęciowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• nawiązywanie kontaktu psychoterapeutycznego z chorym oraz tworzenie środowiska psychoterapeutycznego i socjoterapeutycznego, w celu rozpoznania i zaspokajania potrzeb człowieka chorego, z uwzględnieniem czynników zdrowotnych, psychologicznych i społecznych
• planowanie indywidualnego i grupowego programu terapii, dostosowanej do potrzeb pacjenta, jego cech i nawyków oraz zaleceń lekarskich
• prowadzenie różnych form oddziaływania terapeutycznego: zajęcia warsztatowe, świetlicowe, kulturalno-oświatowe i artystyczne, ćwiczenia z zakresu wychowania fizycznego (rekreacyjne, sportowe)
• wykonywanie wraz z pacjentem podczas zajęć terapeutycznych prac ogrodniczych, wikliniarskich, dziewiarskich, krawieckich, z zakresu obróbki metali, drewna, tworzyw itp.
• nauczanie pacjentów posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym, m.in. sprzętem do samoobsługi, ułatwiającym czynności życia codziennego, oraz kształtowanie u nich umiejętności samodzielnego życia
• prowadzenie obserwacji reakcji organizmu pacjenta na terapię zajęciową i przekazywanie jej wyników osobie kierującej terapią
• współdziałanie z zespołem prowadzącym rehabilitację chorego
• zachowanie tajemnicy w zakresie rozpoznania i metod leczenia wobec chorego i rodziny chorego

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Przykładowe przedmioty szkolne w zakresie kształcenia w zawodzie: Terapia zajęciowa, Pracownia terapii zajęciowej, Zdrowie publiczne

Przykładowe miejsca pracy
• w oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych
• psychiatrycznych oddziałach dziennych
• sanatoriach
• warsztatach terapii zajęciowej
• zakładach pomocy społecznej
• dziennych domach pomocy społecznej
• klubach seniora
• środowiskowych domach pomocy społecznej
• świetlicach terapeutycznych
• hospicjach
• zakładach opiekuńczo-leczniczych
• zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
• szkołach specjalnych

Higienistka stomatologiczna cyfrowy symbol zawodu 325102

Higienistka stomatologiczna to kwalifikowany średni personel stomatologiczny profilu zabiegowego, profilaktyczno-oświatowego oraz instruktorsko-administracyjnego.

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Higienistka stomatologiczna powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

· wykonywania zabiegów higieniczno-profilaktycznych pod kierunkiem lekarza stomatologa takich jak: badanie jamy ustnej, wykonywanie zabiegów profilaktycznych i kosmetycznych uzębienia (usuwanie złogów nazębnych, lakowanie i lakierowanie zębów)

· samodzielnego prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej

· samodzielnej pracy promocyjno-oświatowej wśród rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych i szkolnych

· udzielania instruktażu higieny jamy ustnej

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

Przykładowe przedmioty szkolne w zakresie kształcenia w zawodzie: Propedeutyka stomatologiczna, Edukacja w profilaktyce stomatologicznej, Patologia narządu żucia, Pracownia higienistki stomatologicznej

Przykładowe miejsca pracy

· Higienista może prowadzić także własną działalność gospodarczą, w ramach której ma prawo współpracować z wieloma gabinetami stomatologicznymi.

– gabinety dentystyczne publicznych zakładów opieki zdrowotnej

– prywatne gabinety stomatologiczne

– poradnie i kliniki dentystyczne

– gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach

Technik dentystyczny cyfrowy symbol zawodu 321402

Technik dentystyczny -zakres kompetencji zawodowych technika dentystycznego obejmuje samodzielne laboratoryjne wykonawstwo uzupełnień protetycznych, szczękowoortopedycznych i twarzowo-szczękowych, zleconych przez lekarza dentystę;

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik dentystyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę;

2) wykonywania protez pooperacyjnych, epitez twarzy i szyn zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę;

3) naprawiania protez zębowych i pooperacyjnych, szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy;

4) obsługiwania nowoczesnych urządzeń i aparatury w pracowni protetycznej i ortodontycznej.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji, epitez twarzy

Przykładowe przedmioty szkolne w zakresie kształcenia w zawodzie: Technika dentystyczna, Ortodoncja, Modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej, Pracownia techniki dentystycznej, Zajęcia praktyczne w gabinecie protetycznym

Przykładowe miejsca pracy

· pracownie protetyczne i ortodontyczne;

· własne laboratorium w ramach działalności gospodarczej;

Technik usług kosmetycznych– cyfrowy symbol zawodu 514207

Praca Technika Usług Kosmetycznych ma charakter higieniczno – estetyczny. Nie tylko diagnozuje on pacjenta pod kątem problemów kosmetycznych, ale także dobiera i wykonuje odpowiednie zabiegi profilaktyczne bądź lecznicze, które obejmują zarówno twarz, jak i całe ciało. Technik jest specjalistą w dziedzinie stylizacji i wizażu, a dzięki odpowiednim zabiegom przywraca skórze pacjenta promienny i zdrowy wygląd.

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przeprowadzania diagnozy kosmetycznej;

2) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;

3) udzielania porad kosmetycznych;

4) organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Przykładowe przedmioty szkolne w zakresie kształcenia w zawodzie: Kosmetologia, Dermatologia, Podstawy żywienia, Fizjoterapia kosmetyczna, Pracownia kosmetyczna

Przykładowe miejsca pracy

· gabinety kosmetyczne,

· salony Spa i odnowy biologicznej,

· własna działalność gospodarcza,

Asystent osoby niepełnosprawnej– cyfrowy symbol zawodu 341201

Zadaniem Asystenta osoby niepełnosprawnej jest udzielaniu pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej.  Pomaga także podopiecznym w niektórych czynnościach związanych z ich życiem codziennym, tworzy warunki mające ułatwić im samodzielne funkcjonowanie i podejmowanie aktywności społecznej i zawodowej.

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Asystent osoby niepełnosprawnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji;

– planowania, wraz z osobą niepełnosprawną lub jej rodziną, kompleksowego wsparcia,

– świadczenia opieki w zakresie samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej,

– motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie- SPO.01 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej.

Przykładowe przedmioty szkolne w zakresie kształcenia w zawodzie: Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej, Opieka i pielęgnacja człowieka, Terapia zajęciowa i aktywizacja, Umiejętności opiekuńcze

Przykładowe miejsca pracy

  • ośrodki pomocy społecznej,
  • ośrodki rehabilitacyjne,
  • środowiskowe domy samopomocy,
  • warsztaty terapii zajęciowej,
  • zakłady opiekuńczo – lecznicze,
  • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • środowisko domowe osób niepełnosprawnych.

Asystentka stomatologiczna cyfrowy symbol zawodu 325101

Asystentka stomatologiczna asystuje lekarzowi dentyście i utrzymuje gabinet w gotowości do pracy. Zadania zawodowe Asystentki stomatologicznej dotyczą przede wszystkim dbania o higienę gabinetu stomatologicznego zarówno przed, jak i po przeprowadzonych zabiegach.

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Asystentka stomatologiczna powinien być przygotowany do następujących zadań zawodowych:

– przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do wykonywania zabiegu;

– przygotowywania pacjentów do zabiegów stomatologicznych;

– współdziałania z lekarzem dentystą przy udzielaniu pierwszej pomocy;

– odróżniania grup leków używanych w leczeniu chorób jamy ustnej;

– współpracowania z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych;

– przygotowywania materiałów stomatologicznych do wypełnień i wycisków;

– przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki;

– sporządzania terminarza przyjęć pacjentów i rejestrowania zabiegów stomatologicznych;

– współpracy ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i pracownią techników dentystycznych.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Przykładowe przedmioty szkolone w zakresie kształcenia w zawodzie:

Propedeutyka stomatologiczna, Pracownia asystentki stomatologicznej, Anatomia, Fizjologia i patofizjologia narządu żucia, Materiałoznawstwo w stomatologii, Ergonomia w stomatologii

Przykładowe miejsca pracy

– gabinety stomatologiczne prowadzone przez publiczne jednostki opieki zdrowotnej

– prywatne gabinety stomatologiczne

– poradnie i kliniki stomatologiczne

– własna działalność usługowa przy współpracy z jednym lub kilkoma lekarzami

PODOLOG – cyfrowy symbol zawodu 323014

Podolog Celem nauki jest nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych pozwalających na bezpiecznie i zgodne z zasadami wykonywanie zabiegów podologicznych. Jest zawodem przyporządkowanym do branży fryzjersko-kosmetycznej (FRK). Zapotrzebowanie na usługi podologiczne jest duże m.in. z powodu chorób cywilizacyjnych (np. cukrzyca – tzw. zespół stopy cukrzycowej) oraz starzenia się społeczeństwa przy jednoczesnym wydłużaniu się życia. Odpowiednia pielęgnacja stóp oraz zabiegi profilaktyczno-lecznicze zapewniają zdrowe i zadbane stopy, komfort codziennego funkcjonowania.

Cele kształcenia w zawodzie

– wykonywanie zabiegów podologicznych higieniczno-pielęgnacyjno-profilaktycznych na kończynach dolnych ze szczególnym uwzględnieniem stóp,

– wykonywanie zabiegów podologicznych leczniczych oraz z zakresu profilaktyki wtórnej na stopach w zależności od rodzaju schorzenia,

– wykonywanie zabiegów podologicznych profilaktyczno-leczniczych na stopach u osób chorujących na cukrzycę.

– organizowanie pracy oraz stanowiska podczas wykonywania zabiegów podologicznych.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie – FRK 05 Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych

Przykładowe przedmioty szkolne w zakresie kształcenia w zawodzie:

Podstawy podologii i diagnostyki, Dermatologia podologiczna, Podstawy diabetologii, Fizjoterapia i masaż w podologii, Chemia w podologii, Chirurgia i traumatologia kończyn dolnych, Podstawy żywienia, Mikrobiologia z elementami diagnostyki mikrobiologicznej, Pracownia podologiczna, Pracownia fizjoterapii i masażu w podologii

Przykładowe miejsca pracy:

– gabinety usługowe (stacjonarne lub mobilne),

– poradnie diabetologiczne, szpitale,

– zakłady opiekuńczo-lecznicze,

– zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,

– sanatoria,

– ośrodki SPA.

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ – cyfrowy symbol zawodu 321104

Technik sterylizacji medycznej przygotowany jest do samodzielnego wykonywania procesów związanych z myciem, dezynfekcją i sterylizacją narzędzi i sprzętu medycznego.

Cele kształcenia w zawodzie

– kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,

– przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń,

– przeprowadzanie kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,

– prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie – MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

Przykładowe przedmioty szkolne w zakresie kształcenia w zawodzie:

Technologia mycia i dezynfekcji, Technologia sterylizacji, Pracownia mycia i dezynfekcji, Pracownia pakietowania i sterylizacji, Pracownia dekontaminacji sprzętu endoskopowego

Przykładowe miejsca pracy:

– szpitale,

– zakłady opieki zdrowotnej,

– gabinety stomatologiczne,

– gabinety kosmetyczne,

– salony tatuaży.