POLITYKA PRYWATNOŚCI

Medyczna Szkoła Policealna w Chojnicach szanuje prywatność oraz dokłada szczególnej staranności
w ochronie danych osobowych. Z tej przyczyny każda korespondencja kierowana do nas, w tym drogą
elektroniczną poprzez e-mail, podlega naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych oraz niniejszej
Polityce Prywatności. Dokumenty te dotyczą także użytkowników strony www.szkolamedyk.eu. Zależy
nam, aby każdy, kto odwiedza naszą witrynę, lub kieruje do nas korespondencje, dokładnie wiedział,
jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką
Prywatności.

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych
jest Medyczna Szkoła Policealna w Chojnicach przy ul. Świętopełka 3.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Pana Mateusza Zarychta. W przypadku wątpliwości co do
zakresu i celu przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz praw, które Ci w związku z tym
przysługują, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności lub o kontakt email na adres mateusz@epomerania.pl lub
pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

Korzystając ze strony www.szkolamedyk.eu, kierując do nas korespondencję, w tym korespondencję
elektroniczną akceptujesz zasady niniejszej Polityki Prywatności.

Twoje dane osobowe gromadzimy:

• art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach
określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania
działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności słuchacza, a także w celu zapewnienia
udziału w zajęciach dodatkowych;

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych
nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.,
poz., 59) takich, jak prowadzenie ewidencji słuchaczy na potrzeby procesów nauczania,
realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z
zakresu opieki pielęgniarskiej, prowadzenie zajęć dodatkowych;

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem
monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa słuchaczy, pracowników i mienia placówki,
prowadzeniem prac konserwatorskich i napraw infrastruktury informatycznej;

• Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia
słuchaczy, prowadzenia ewidencji słuchaczy na potrzeby procesów nauczania, realizacji
procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP;

• w celu udziału w procesie zatrudnienia do pracy w Medycznej Szkole Policealnej w
Chojnicach, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

• zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez
Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków
związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);

• wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów
szczegółowych, w tym związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń, przyznawaniem
świadczeń socjalnych, realizacją świadczeń związanych z opieką medyczną, benefitów,
podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w ramach komunikacji z pracownikami i
współpracownikami Pracodawcy;

• prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z realizacją
powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających jednak wprost z umowy o
pracę ani z przepisów prawa;

• innym niż wymienione powyżej, na które została wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba,że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich
danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich
interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w
celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy
przetwarzania danych w tym celu.

Dane osobowe pracowników przechowywane będą maksymalnie przez okres wynikający z przepisów
prawa w szczególności prawa pracy, prawa ubezpieczeniowego i prawa podatkowego, a
wychowanków będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał
do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres
wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług możemy przetwarzać do
czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się
zdezaktualizowały.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe
w imieniu Administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa (sądy i organy
ścigania, inne), podmioty upoważnione przez Państwa.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane przekazane przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyłączeniem
instytucji upoważnionych z mocy przepisów prawa oraz podmiotów z którymi Administrator danych
zawarł umowę powierzenia celem wykonania usług.

Wszelkie dane gromadzimy na dwa sposoby:

• Informacje podawane dobrowolnie przez Ciebie, podczas wysyłania do nas korespondencji, w
tym w formie listów elektronicznych, podczas rozmowy telefonicznej lub bezpośredniej,
poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie internetowej;
• Informacje uzyskiwane podczas korzystania z naszej strony internetowej – wśród nich mogą
być:
Informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie
strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ
przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

– Adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres
IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.
– Pliki cookies (tzw. ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który
odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.).

Używamy ciasteczek, aby:
– ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny – pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i
odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
– tworzyć anonimowe statystyki strony www – dzięki temu możemy lepiej poznać oczekiwania naszych
użytkowników i rozwijać stronę tak, by była on jeszcze bardziej przyjazna.

Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na
komputerze czy smartfonie użytkownika, jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami,
w tym zablokować te pliki. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek, ale wtedy
niektóre funkcje naszej strony www mogą nie działać poprawnie.

Przestrzegamy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez
użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy starań,
aby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze
metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy m.in. firewall,
urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich
dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.